Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Chcesz skorzystać z generatora not księgowych? Wejdź na https://bit.ly/3GU7NYK.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać natychmiast, a może wykorzystać jako jeden z etapów działań upominawczych?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto zaznaczyć, że taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, co więcej bez wymogu wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. Wszak opóźnienie we wniesienia należności może być kwestią przejściowych problemów finansowych albo prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada także innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]